Статут Федерації


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФЕДЕРАЦІЯ ЛІТАКОВОГО СПОРТУ УКРАЇНИ»  (в подальшому – Федерація або ФЛСУ) – громадська організація спортивного спрямування, яка на добровільних засадах об’єднує спортсменів, тренерів, спортивних суддів, спеціалістів та аматорів всіх установ, організацій та відомств, зацікавлених у розвитку літакового спорту, літакової та планерної аеробатики.

1.2. Діяльність ФЛСУ регламентується Конституцією України, Законами України «Про громадські об’єднання» та «Про фізичну культуру і спорт», чинним законодавством, Статутом Міжнародної авіаційної федерації (FAI) та цим Статутом. ФЛСУ здійснює свою діяльність у тісному контакті з органами державного управління фізичною культурою і спортом та іншими установами та організаціями і може вступати з ними в договірні відносини для проведення спільних заходів.

1.3. ФЛСУ користується правом юридичної особи і має печатку із своїм найменуванням, рахунки в установах банків, самостійний баланс, бланк, штамп, символіку, зразки яких затверджуються Радою ФЛСУ та реєструються у встановленому порядку. ФЛСУ має наступні найменування:

 А) українською мовою:

             - повне найменування – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФЕДЕРАЦІЯ ЛІТАКОВОГО СПОРТУ УКРАЇНИ»;

            - скорочене найменування – ГО «ФЛСУ».  

            Б) російською мовою:

            - повне найменування – ОБЩЕССТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ САМАЛЕТНОГО СПОРТА»;

            - скорочене найменування – ОО «ФССУ».

            В) англійською мовою:

            - повне найменування – Federation aerobatics of  Ukraine;

            - скорочене найменування – FAU.

 

2. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

      2.1. Основною метою діяльності ФЛСУ є сприяння розвитку, удосконаленню, пропаганді та популяризації літакового спорту, літакової та планерної аеробатики в Україні, підвищенню їх ролі у всебічному розвитку особи, задоволення, захист законних соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів.

2.2. Завданнями ФЛСУ є:

      - проведення змагань та інших заходів з літакового спорту, літакової та планерної аеробатики та участь членів ФЛСУ у міжнародних спортивних заходах як на території України, так і за її межами;

      - здійснення та розвиток зв’язків, участь у роботі міжнародних та національних спортивних Федерацій, організацій, асоціацій;

      - сприяння правовому та соціальному захисту спортсменів, тренерів, суддів, турбота про ветеранів літакового спорту, літакової та планерної аеробатики.

 

3. ФУНКЦІЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЛІТАКОВОГО СПОРТУ УКРАЇНИ

     3.1. ФЛСУ у відповідності із основними завданнями у встановленому порядку:

      - бере участь у розробці та впровадженні програм  розвитку літакового спорту, літакової та планерної аеробатики в Україні;

      -  розробляє та затверджує в установленому порядку Правила проведення  змагань, Положення про Національні чемпіонати, першості та Кубки України, Правила суддівства змагань, календарні плани їх проведення з літакового спорту, літакової та планерної аеробатики, здійснює контроль за їх дотриманням;

      - розробляє та подає пропозиції щодо спортивної класифікації з літакового спорту, літакової та планерної аеробатики, розглядає матеріали на присвоєння спортивних та почесних звань своїм членам;

      - узагальнює та впроваджує серед членів ФЛСУ передовий досвід навчально-методичної та спортивної роботи літакових клубів, гуртків та секцій;

      - сприяє ФЛСУ та проведенню заходів з підвищення кваліфікації спортсменів, тренерів та суддів – членів ФЛСУ;

      - організовує та проводить змагання, навчально-методичні, навчально-тренувальні збори та інші спортивні заходи, показові виступи спортсменів - членів ФЛСУ, в тому числі і на комерційній основі;

      - приймає участь в ФЛСУ наукових досліджень з літакового спорту, літакової та планерної аеробатики, розробці та випробуванні нової спортивної техніки для цих видів спорту;

      - здійснює господарську та іншу комерційну діяльність, в тому числі зовнішньоекономічну, шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, засновує підприємства у встановленому законом порядку;

      - відряджає за межі України українських та приймає в Україні закордонних громадян з питань, пов’язаних із діяльністю ФЛСУ;

      - приймає участь у розробці пропозицій з удосконалення документів, що регламентують льотно-спортивну підготовку;

      - організовує виготовлення та надає право користування офіціальною, пам’ятною та нагородною атрибутикою з символікою ФЛСУ.

 

4. ЧЛЕНСТВО

4.1. Членство в ФЛСУ є добровільним і може бути індивідуальним, та почесним.

4.2. Індивідуальними членами ФЛСУ можуть бути фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах), які досягли 18 років, та поділяють мету та завдання, визнають та дотримуються положень цього Статуту.

4.3. Почесними членами ФЛСУ можуть бути особи, які зробили значний внесок у розвиток літакового спорту, літакової та планерної аеробатики в Україні.

4.4. Кожен член ФЛСУ зберігає самостійність в межах своєї компетенції, приймає на себе зобов’язання дотримуватись вимог Статуту, рішень керівних органів.

4.5. Реєстрація та облік членів здійснюється Радою ФЛСУ.

4.6. Прийом та вихід членів ФЛСУ здійснюється Радою ФЛСУ.

4.8. Розміри вступних та щорічних членських внесків визначаються Радою ФЛСУ.

4.9. Обрання окремих осіб почесними членами ФЛСУ здійснюється Конференцією за поданням Ради ФЛСУ.

4.10. Члени ФЛСУ мають право:

- обирати та бути обраними до керівників органів ФЛСУ;

- приймати участь у всіх заходах, які проводить ФЛСУ;

- користуватися майном, технікою, символікою ФЛСУ;

- місцеві осередки та колективні члени – подавати до Ради ФЛСУ для погодження матеріали на присвоєння своїм членам спортивних та почесних звань, суддівських категорій;

- подавати на розгляд Ради ФЛСУ пропозиції стосовно удосконалення Статуту та внутрішніх документів ФЛСУ;

- приймати участь у плануванні та обговоренні діяльності ФЛСУ, вносити пропозиції з поліпшення її роботи і відстоювати свою точку зору до прийняття офіційного рішення;

- припинити своє членство у ФЛСУ або вийти з ФЛСУ, при цьому права на фінансові та матеріальні засоби ФЛСУ, на відшкодування витрат та збитків під час перебування у ФЛСУ не має.

4.11. Члени Федерації зобов’язані:

- визнавати і дотримуватись Статуту ФЛСУ та рішень її керівних органів;

- своєчасно сплачувати членські внески;

- берегти майно ФЛСУ;

- залучати молодь до літакових гуртків та секцій;

- відстоювати інтереси ФЛСУ;

- суворо дотримуватись положень, документів, регламентуючих проведення  змагань, Кодексу FAI (Міжнародної авіаційної Федерації), наполегливо прагнути до перемоги, відстоювати честь і гідність українського спортсмена.

                 4.12. За порушення Статуту, внутрішніх документів ФЛСУ, нанесення моральних або матеріальних збитків ФЛСУ до членів Федерації застосовуються:

                 - зауваження,

- попередження,

- виключення з ФЛСУ.

5.  СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ ФЛСУ

5.1.  Вищим керівним органом ФЛСУ є Конференція.

5.2. Звітно-виборна Конференція проводиться один раз у 4 (чотири) роки і скликається Радою ФЛСУ.

5.3. На Звітно-виборній Конференції обираються Президент, Віце-президент,  Рада ФЛСУ та Ревізійна комісія. Вибори Президента терміном на 4 (чотири) роки проводиться таємним або відкритим голосуванням.    Рішення про це приймають делегати Звітно-виборної Конференції. Вибори Віце-президента, Ревізійної комісії та інших членів Ради терміном на 4 (чотири) роки проводяться відкритим голосуванням.

5.4. Конференція вважається повноважною, якщо присутні 2/3 обраних делегатів ФЛСУ.

5.5. Позачергова Конференція може бути скликана за рішенням Ради ФЛСУ або за вимогою відокремлених підрозділів, але не менше, ніж з 5 (п’яти) областей.

5.6. Порядок делегування і представництва делегатів на Конференцію визначається Радою ФЛСУ в залежності від кількісного складу обласної Федерації або відокремленого підрозділу. Кожен делегат має один вирішальний голос.

5.7. Конференція вирішує такі питання:

- реалізує право власності на майно та кошти ФЛСУ;

- підводить підсумки роботи за звітний період та визначає напрямки розвитку літакового спорту, літакової та планерної аеробатики на наступний період;

- затверджує Статут та вносить зміни в нього;

- вирішує питання про реорганізацію та ліквідацію ФЛСУ;

- заслуховує звіти Президента ФЛСУ, Ревізійної комісії, інших органів ФЛСУ;

- створює комітети та комісії з напрямків роботи;

- створює спеціальний фонд допомоги спортсменам та ветеранам літакового спорту, літакової та планерної аеробатики України.

     Рішення приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх повноважних делегатів, відкритим чи таємним голосуванням при наявності кворуму.

5.8. Керівним органом в період між Конференціями є Рада ФЛСУ.

     Рада ФЛСУ обирається терміном на 4 (чотири) роки у кількості, яку визначає Звітно-виборна Конференція, враховуючи обраних Президента, Віце-президента ФЛСУ. Рада ФЛСУ проводить свої засідання не рідше одного разу за півроку. Вона є правомочною в разі присутності не менше 50% обраних членів Ради ФЛСУ і вирішує такі питання:

- затверджує щорічний план спортивних та інших заходів серед членів ФЛСУ;

- розробляє плани, договірні зобов’язання ФЛСУ і напрямки внутрішньої діяльності;

- приймає рішення про створення місцевих осередків ФЛСУ, затверджує їх Статути (положення);

- координує діяльність місцевих осередків ФЛСУ;

- встановлює заробітну плату штатним працівникам ФЛСУ у відповідності до законодавства України про працю;

- затверджує  в установленому порядку документи, які регламентують проведення змагань серед членів ФЛСУ;

- визначає розміри вступних та щорічних членських внесків членів ФЛСУ;

- приймає та виключає членів ФЛСУ;

- вирішує питання заохочення та дисциплінарних стягнень стосовно спортсменів, тренерів, суддів та громадського активу – членів ФЛСУ;

- розглядає та узгоджує матеріали на присвоєння спортивних та почесних звань членам ФЛСУ та подає їх на розгляд відповідного державного органу;

- порушує клопотання перед органами державної влади про нагородження та призначення пенсій спортсменам та тренерам – членам ФЛСУ;

- розпоряджається коштами та майном ФЛСУ в межах повноважень, затверджених Конференцією, здійснює фінансові операції, веде відповідну фінансову документацію;

- вирішує інші питання поточної діяльності ФЛСУ.

     Рішення Ради ФЛСУ набирає чинності, якщо за нього проголосувало не менше половини обраних членів Ради. В разі рівноваги при голосуванні голос Президента має вирішальне значення.

     Рада ФЛСУ скликається Президентом ФЛСУ або, в разі його відсутності, Віце-президентом не рідше одного разу на рік. Повідомлення про скликання Ради ФЛСУ повинно бути відправлене не пізніше, ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення засідання Ради ФЛСУ. Протокол кожного засідання Ради ФЛСУ складається відповідальним секретарем ФЛСУ і затверджується Президентом ФЛСУ протягом 30 (тридцяти) днів після засідання.

5.9. Президент ФЛСУ обирається шляхом таємного або відкритого голосування терміном на 4 (чотири) роки. Рішення про таємне чи відкрите голосування приймають делегати Звітно-виборної Конференції. Обраний Президент ФЛСУ у відповідності до своїх повноважень:

- представляє інтереси ФЛСУ в державних органах та інших установах;

- підписує всю офіційну документацію;

- організовує діяльність ФЛСУ у відповідності із Статутом, законодавством України та Статутом Міжнародної авіаційної Федерації (FAI);

- представляє ФЛСУ у міжнародних та національних відносинах з іншими Федераціями в межах своїх повноважень;

- укладає договори та угоди з організаціями, установами, фірмами, іншими Федераціями та окремими особами в Україні та за кордоном;

- керує фінансовою діяльністю та несе відповідальність за використання матеріальних та фінансових фондів;

- проводить засідання Ради ФЛСУ;

- призначає відповідального секретаря ФЛСУ, який несе відповідальність за підготовку та проведення кожного засідання Ради ФЛСУ. Відповідальний секретар, якщо він не член Ради ФЛСУ, не має права голосу на засіданнях Ради ФЛСУ ;

- письмово доручає Віце-президенту виконувати деякі свої функції на період відсутності. 5.10. Президент ФЛСУ може бути переобраний необмежену кількість разів і вступає на посаду з моменту виборів. Конференція ФЛСУ може після переобрання Президента ФЛСУ за його заслуги в розвитку літакового спорту, літакової та планерної аеробатики присвоїти йому звання Почесного Президента ФЛСУ.

5.11. У випадку вибуття Президента його обов’язки до Звітно-виборної Конференції (позачергової Звітно-виборної Конференції)  виконує Віце-президент ФЛСУ.

5.12.Ревізійна комісія є контролюючим органом ФЛСУ. Ревізійна комісія ФЛСУ обирається Конференцією ФЛСУ строком на 4 роки та діє на підставі Статуту . До складу Ревізійної комісії ФЛСУ не можуть входити члени керівних органів ФЛСУ.

5.13. До компетенції Ревізійної комісії ФЛСУ відноситься:

5.13.1. прийняття рішення та надання висновків щодо відповідності Статуту рішень, прийнятих Конференцією, Президентом ФЛСУ, Радою ФЛСУ;

5.13.2. здійснення не менше, ніж один раз на рік ревізії діяльності відокремлених підрозділів ФЛСУ. Для здійснення таких перевірок Ревізійна комісія може залучати експертів, відповідних фахівців згідно затвердженого кошторису ФЛСУ;

5.13.3. ревізування відповідності витрат затверджених Радою Федерації кошторисам;

5.13.4. контроль обліку членів ФЛСУ;

5.13.5. перевірка строків та правильності проходження справ з пропозиціями та заявами відокремлених підрозділів ФЛСУ.

5.13.6. перевірка діяльності відокремлених підрозділів ФЛСУ на предмет дотримання вимог Статуту ФЛСУ та Положень про відповідні відокремлені підрозділи ФЛСУ.

5.14. Члени Ревізійної комісії мають право доступу та перевірки будь-яких документів ФЛСУ на всій території України. Контроль за діяльністю ФЛСУ здійснюється у формі ревізій та перевірок. Про результати ревізій та перевірок складаються висновки, які подаються Раді ФЛСУ для інформації чи прийняття відповідного рішення в разі необхідності.

5.15. Голова Ревізійної комісії обирається на першому засіданні членів Ревізійної комісії ФЛСУ, головує на всіх засіданнях комісії, підписує протоколи засідання комісії, підписує та представляє для затвердження на засіданнях Ради звіти Ревізійної комісії, приймає участь в роботі Ради з правом дорадчого голосу. Голова Ревізійної комісії може працювати на постійній основі, про що приймається відповідне рішення Радою ФЛСУ шляхом затвердження кошторису на підставі відповідного рішення Ревізійної комісії.

5.16. Ревізійна комісія ФЛСУ звітує про свою діяльність перед Конференцією ФЛСУ. Про результати проведення перевірок Ревізійна комісія ФЛСУ інформує Раду ФЛСУ.

 

 

6. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ФЛСУ.

6.1. Президент ФЛСУ у відповідності до цього статуту звітує перед Конференцією ФЛСУ за весь час його перебування на керівній посаді.

6.2.  На вимогу членів Федерації, Президент готує письмовий звіт з подальшим його офіційним оприлюдненням на сайті та (або) інших джерелах, чи надсилає листом запитувачам по кожному конкретному випадку  не пізніше тридцяти календарних днів з моменту офіційного отримання.

6.3. Рада ФЛСУ звітує перед Президентом, членами та Конференцією ФЛСУ, шляхом надання протоколу засідання на якому були прийняті відповідні рішення. У випадку проведення  Конференції безпосередньо на ній у інших випадках не пізніше п‘яти робочих днів після проведення  засідання Ради з подальшим його офіційним оприлюдненням на сайті та (або) інших джерелах, чи надсилає листом запитувачам по кожному конкретному випадку.

 

7. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ФЛСУ  ТА РОЗГЛЯД СКАРГ.

7.1.Будь які дії чи бездіяльність керівних органів ФЛСУ можуть бути оскаржені шляхом подання письмової скарги у випадках:

- дії чи бездіяльність Президента оскаржуються до Ради ФЛСУ,

- дії чи бездіяльність членів Ради оскаржуються до Ради ФЛСУ, у випадку не можливості Ради розглянути скаргу обов’язково розглядаються  на найближчій конференції,

- дії будь якого члена ФЛСУ оскаржуються до керівництва відокремленого підрозділу, на обліку якого знаходиться член ФЛСУ. У випадку відсутності відокремленого підрозділу до Ради ФЛСУ.

7.2. Скарга на дії чи бездіяльність подається в письмовому вигляді з обов‘язковим зазначенням реквізитів скаржника поштова адреса, телефон інші засоби зв’язку. В скарзі повинні міститись докази дій чи бездіяльності конкретних осіб та наслідки до яких такі дії чи бездіяльність привели та (чи) можуть привести. Прохальна частина повинна містити дію яку повинен вчинити орган який розглядає скаргу. Всі скарги розглядаються на найближчому засіданні відповідного органу, в виключних випадках при відповідній мотивації на позачерговому засіданні, конференції тощо.

7.3. Будь яка скарга яка вже була розглянута, та по ній ухвалене відповідне рішення, може бути переглянута Конференцією ФЛСУ, шляхом подання відповідного клопотання скаржника та включення до протоколу Конференції.

 

8. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ФЛСУ.

8.1. Основою ФЛСУ є її відокремлені підрозділи, які утворюються на території України з метою виконання статутних мети та завдань ФЛСУ, розвитку її структурної мережі. 8.2. Відокремлені підрозділи ФЛСУ є підрозділи ФЛСУ, які утворюються згідно з адміністративно-територіальним устроєм України. Їх діяльність поширюється на територію відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

8.3. Відокремлені підрозділи діють на підставі Статуту ФЛСУ.

8.4. Умови та порядок утворення Відокремленого підрозділу ФЛСУ:

8.4.1. ФЛСУ ініціює утворення відповідних Відокремлених підрозділів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

8.4.2. рішення про утворення та ліквідацію Відокремленого підрозділу приймається Радою ФЛСУ;

8.4.3. утворення Відокремленого підрозділу ФЛСУ згідно з чинним законодавством здійснюється шляхом подання документів про створення відокремленого підрозділу ФЛСУ до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцем знаходження ФЛСУ;

8.4.4.  У своїй роботі Відокремлені підрозділи підзвітні Раді ФЛСУ.

8.5. Відокремлені підрозділи не є юридичними особами.

 

9. КОШТИ ТА МАЙНО ФЛСУ

 9.1. Майно ФЛСУ належить їй на праві власності. Власністю ФЛСУ може бути рухоме та нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на підставах, передбачених законодавством.

9.2. Функціювання ФЛСУ здійснюється за рахунок власних коштів. Джерелами цих коштів є:

9.2.1. кошти, надані ФЛСУ її членами, у тому числі у вигляді вступних, членських та цільових внесків;

9.2.2. добродійні внески та пожертвування фізичних і юридичних осіб України та інших держав у вигляді грошових надходжень, матеріальних цінностей та іншого майна;

9.2.3. кошти, отримані від підприємницької діяльності створених Організацією юридичних осіб, а також від часток паїв, акцій, що належать ФЛСУ, які не можуть перерозподілятися між членами ФЛСУ, а використовуються для досягнення статутної мети та виконання завдань ФЛСУ;

9.2.4. цільові гранти міжнародних фінансових та інших організацій;

9.2.5. кошти, отримані від проведення просвітницької та масово - роз’яснювальної роботи та інші надходження, не заборонені законодавством України.

9.3. ФЛСУ забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів ФЛСУ, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Рішення про створення будь-якого підприємства, установи, ФЛСУ приймає Рада ФЛСУ.

9.4. ФЛСУ, створені нею підприємства, установи, ФЛСУ, фонди, тощо ведуть оперативний та податковий облік, статистичну звітність, реєструються в державній податковій інспекції та вносять до бюджету платежі у порядку та розмірах, передбачених законодавством України.

9.5. Порядок використання грошових коштів та майна ФЛСУ регламентується Радою ФЛСУ та контролюється Ревізійною комісією ФЛСУ відповідно до вимог даного Статуту та чинного законодавства України.

9.6. ФЛСУ відповідає по своїх зобов'язаннях всім майном, що знаходиться у власності ФЛСУ, на яке згідно законодавства України може бути накладено стягнення.

9.7. Держава не відповідає за зобов'язаннями ФЛСУ, так само як ФЛСУ не відповідає за зобов'язаннями держави.

9.8. ФЛСУ не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, так само, як члени ФЛСУ не відповідають за зобов'язаннями ФЛСУ.

9.9. ФЛСУ має право у встановленому порядку формувати із своїх коштів фонди соціального розвитку та підвищення рівня соціальної захищеності членів ФЛСУ та працівників ФЛСУ.

9.10. Всі члени ФЛСУ сплачують членські внески до відповідного органу  ФЛСУ, до якого вони безпосередньо належать. Періодичність, розмір та порядок сплати членських внесків встановлюються Радою ФЛСУ у вигляді Положення про сплату членських внесків.

 

10. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЦИМ СТАТУТОМ.

10.1. При розгляді питань, які не передбачені цим Статутом, рішення з цих питань приймаються Конференцією ФЛСУ;

10.2. Рішення прийняті на Конференції ФЛСУ набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено при їх прийнятті.

 

11.  ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ.

11.1. Зміни та доповнення до Статуту ФЛСУ вносяться за рішенням Конференції ФЛСУ.

11.2. Рішення про внесення змін і доповнень до цього Статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше як 3/4 делегатів (особиста присутність чи зв'язок через Skype) Конференції ФЛСУ.

9.3.  Про внесені до статутних документів зміни ФЛСУ повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації, в якому знаходиться реєстраційна справа громадського об'єднання, про зміни до статуту ФЛСУ, зміни у складі керівних органів ФЛСУ, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти ФЛСУ, зміну місцезнаходження ФЛСУ.

 

12. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЛСУ.

 12.1. Припинення діяльності ФЛСУ може бути проведене шляхом її реорганізації або припинення діяльності (саморозпуску, примусового розпуску) у порядку, встановленому чинним законодавством України.

12.2. Реорганізація здійснюється шляхом приєднання ФЛСУ до іншого громадського об’єднання такого самого статусу на підставі рішення вищого органу ФЛСУ - Конференції.

12.3. У разі реорганізації ФЛСУ її права та обов'язки переходять до правонаступників, визначених Конференцією ФЛСУ.

12.4. Припинення діяльності ФЛСУ здійснюється за рішенням Конференції ФЛСУ, або на підставі рішення суду ліквідаційною комісією, яка утворюється цими органами.

12.5. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження керівних органів ФЛСУ по управлінню справами ФЛСУ.

12.6. У разі припинення юридичної особи, майно та кошти (активи) ФЛСУ у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

12.7. ФЛСУ забезпечує зберігання та облік документів щодо особового складу штатних працівників та, у випадку реорганізації або припинення діяльності ФЛСУ, своєчасно передає їх на державне зберігання у встановленому порядку.

12.8. ФЛСУ вважається такою, що припинила свою діяльність, з дня внесення до державного реєстру запису про її припинення.